Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

blueberry
5239 60ed 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna

June 04 2019

blueberry

May 21 2019

blueberry
Mountains
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapabloo06 pabloo06

March 26 2019

blueberry
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 03 2019

blueberry
7316 350d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 04 2019

blueberry
blueberry
blueberry
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 13 2019

blueberry
blueberry

November 08 2018

blueberry
blueberry
Każdy lubi grać w udawanie. Oczywiście rodzaje tych gier mogą się bardzo różnić. Czasami udajemy, że nasza praca nie będzie kolidować z naszym rodzinnym życiem. Czasem wydaje nam się, że niektóre związki są bardziej znaczące, a nie są. Czasami udajemy, aby przekonać samych siebie, że nasze sekrety nie są wcale tak straszne.(...) gra w udawanie jest prosta. Zaczynasz od okłamywania siebie. I jeśli sprawisz, że inni uwierzą w te kłamstwa, wygrywasz.
— Gotowe na wszystko
Reposted fromwhyme whyme viazyta zyta
blueberry

October 25 2018

blueberry
blueberry
3055 61b8 500

October 23 2018

blueberry

October 03 2018

blueberry

September 23 2018

0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMaddoxx Maddoxx
blueberry

September 20 2018

blueberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl